Ngữ pháp sơ cấp _ danh sách bài học - Học tiếng Nhật trực tuyến-trường Việt Nhật
Tra cứu

DANH SÁCH

149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 001 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 002 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 003 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 004 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 005 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 006 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 007 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 008 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 009 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 010 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 011 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 012 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 013 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 014 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 015 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 016 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 017 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 018 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 019 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 020 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 021 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 022 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 023 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 024 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 025 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 026 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 027 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 028 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 029 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 030 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 031 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 032 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 033 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 034 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 035 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 036 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 037 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 038 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 039 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 040 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 041 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 042 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 043 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 044 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 045 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 046 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 047 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 048 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 049 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 050 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 051 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 052 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 053 *********** fix lỗi ********** 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 054 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 055 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 056 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 057 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 058 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 059 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 060 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 061 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 062 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 063 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 064 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 065 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 066 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 067 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 068 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 069 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 070 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 071 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 072 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 073 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 074 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 075 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 076 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 077 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 078 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 079 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 080 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 081 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 082 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 083 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 084 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 085 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 086 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 087 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 088 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 089 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 090 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 091 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 092 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 093 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 094 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 095 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 096 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 097 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 098 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 099 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 100 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 101 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 102 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 103 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 104 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 105 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 106 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 107 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 108 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 109 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 110 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 111 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 112 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 113 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 114 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 115 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 116 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 117 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 118 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 119 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 120 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 121 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 122 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 123 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 124 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 125 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 126 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 127 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 128 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 129 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 130 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 131 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 132 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 133 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 134 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 135 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 136 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 137 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 138 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 139 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 140 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 141 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 142 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 143 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 144 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 145 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 146 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 147 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 148 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 149 149 Mẫu ngữ pháp sơ cấp _ Mẫu 150 Ngữ pháp sơ cấp _ danh sách bài học

Ngữ pháp sơ cấp _ danh sách bài học

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

Vui lòng để xem phần nội dung bài học này!!!

+ Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng Click vào đây để đăng ký tài khoản.

+ Nếu quên thông tin đăng nhập, vui lòng Click vào đây để yêu cầu cung cấp lại thông tin tài khoản.


BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Huy Ha Quoc: Công nhận chia kiểu này khó tìm thật. Một cái thì học theo bài, 1 cái thì tìm theo nội dung. Nếu hok xem sách giáo trình bên ngoài trước thì hok biết mẫu nào mà tìm
6 tháng 29 ngày trước
Huy Ha Quoc: Yeap, ngon lành hơn rùi cám ơn admin nhóe
6 tháng 27 ngày trước
6 tháng 29 ngày trước
Nhung Jolie: vao luc khoang 19 gio 30 ngay 29 thang 4 user Nguyen thi bBich Thai co chuyen khoan 300 000d tk ngan hang Vietcombank de nang cap thanh vien Vip nha, add kich hoat dum tui
10 tháng 28 ngày trước
Admin: User nào vậy bạn? không phải user này đúng không bạn? Bạn liên lạc qua Email: admin@lophoctiengnhat.com giúp mình nhé.
10 tháng 28 ngày trước
Bích Trâm: Mẫu 015 Video lỗi rồi Ad
11 tháng 4 ngày trước
nguyen tien phuoc: không có mẫu 19 ad ơi
10:02:36 ngày 22-02-1971
thaobiwase: bài 28 là mẫu mấy v ad
05:03:30 ngày 07-03-1971
thuyuyen: Mẫu 069 nhầm video rồi nha ad
08:05:51 ngày 15-05-1971
Win Mr: Bài Minna 29 bắt đầu từ mẫu ngữ pháp số mấy vậy Add, sao không chia theo bài mà lại chia theo mẫu thế này khó sử dụng quá add ơi
06:05:25 ngày 22-05-1971
Đoàn Sơn Anh: 149 mẫu ngữ pháp sơ cấp download ở đâu thế
09:07:36 ngày 12-07-1971
NGUYỄN ĐỨC QUẢNG: Ad ơi, mình download 149 mẫu Ngữ pháp sơ cấp để học ôn lại. Khi down load mới phát hiện các mẫu sau không có file video bài giảng: Thiếu các mẫu 08, 36 (có file video nhưng lại là của mẫu 37), 53, 54, 70, 94, 108 (có file video nhưng lại là của mẫu 109), 140 (có file video nhưng lại là của mẫu 139). Nhờ ad kiểm tra lại giúp mình và fix lỗi sớm
12:07:50 ngày 29-07-1971
Admin_3: Đã fix các lỗi. riêng Video 53 các bạn truy cập theo link sau: https/www.youtube.com/watch?v=JEKbPPOrnJQ
01:07:04 ngày 20-07-1971
Nguyen Anh: 7 ngày rồi vẫn chưa sửa lỗi mất video admin ơi, còn lỗi phần Luyện đọc V3 nữa
10:07:20 ngày 22-07-1971
Admin_3: Cám ơn bạn, Mình sẽ Fix sớm.
09:07:36 ngày 29-07-1971
nhamtronganh: admin ơi mới download về để học thấy lỗi các clip 8-53-54-70-94 ^^ ad fix sớm nha ..... thanks ^^
09:08:14 ngày 04-08-1971
Admin_3: Phần này mình sẽ fix lỗi sớm!
07:08:35 ngày 01-08-1971

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.