Tra cứu

N3_Bunpou_Try

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0
N3_Bunpou_Try_Bai_01_A_Chou-Dokkai 初めての富士登山 (1)
N3_Bunpou_Try_Bai_01_A_NP01
N3_Bunpou_Try_Bai_01_A_NP02
N3_Bunpou_Try_Bai_01_A_NP03
N3_Bunpou_Try_Bai_01_A_NP04
N3_Bunpou_Try_Bai_01_A_NP05
N3_Bunpou_Try_Bai_01_B_Chou-Dokkai 初めての富士登山 (2)
N3_Bunpou_Try_Bai_01_B_NP06
N3_Bunpou_Try_Bai_01_B_NP07
N3_Bunpou_Try_Bai_01_B_NP08
N3_Bunpou_Try_Bai_01_B_NP09
N3_Bunpou_Try_Bai_01_B_NP10
N3_Bunpou_Try_Bai_01_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_Chou-Dokkai ぼくの犬、クロ (1)
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_NP11
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_NP12
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_NP13
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_NP14
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_NP15
N3_Bunpou_Try_Bai_02_A_NP16
N3_Bunpou_Try_Bai_02_B_Chou-Dokkai ぼくの犬、クロ ( 2)
N3_Bunpou_Try_Bai_02_B_NP17
N3_Bunpou_Try_Bai_02_B_NP18
N3_Bunpou_Try_Bai_02_B_NP19
N3_Bunpou_Try_Bai_02_B_NP20
N3_Bunpou_Try_Bai_02_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_03_A_Chou-Dokkai 市民農園の募集(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_03_A_NP21
N3_Bunpou_Try_Bai_03_A_NP22
N3_Bunpou_Try_Bai_03_A_NP23
N3_Bunpou_Try_Bai_03_A_NP24
N3_Bunpou_Try_Bai_03_A_NP25
N3_Bunpou_Try_Bai_03_B_Chou-Dokkai 市民農園の募集(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_03_B_NP26
N3_Bunpou_Try_Bai_03_B_NP27
N3_Bunpou_Try_Bai_03_B_NP28
N3_Bunpou_Try_Bai_03_B_NP29
N3_Bunpou_Try_Bai_03_B_NP30
N3_Bunpou_Try_Bai_03_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_04_A_Chou-Dokkai 水泳大会(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_04_A_NP31
N3_Bunpou_Try_Bai_04_A_NP32
N3_Bunpou_Try_Bai_04_A_NP33
N3_Bunpou_Try_Bai_04_A_NP34
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_Chou-Dokkai 水泳大会(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP35
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP36
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP37
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP38
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP39
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP40
N3_Bunpou_Try_Bai_04_B_NP41
N3_Bunpou_Try_Bai_04_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_05_A_Chou-Dokkai 手作りハムのレシピ(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_05_A_NP42
N3_Bunpou_Try_Bai_05_A_NP43
N3_Bunpou_Try_Bai_05_A_NP44
N3_Bunpou_Try_Bai_05_A_NP45
N3_Bunpou_Try_Bai_05_B_Chou-Dokkai 手作りハムのレシピ(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_05_B_NP46
N3_Bunpou_Try_Bai_05_B_NP47
N3_Bunpou_Try_Bai_05_B_NP48
N3_Bunpou_Try_Bai_05_B_NP49
N3_Bunpou_Try_Bai_05_B_NP50
N3_Bunpou_Try_Bai_05_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_Chou-Dokkai 里山について(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_NP51
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_NP52
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_NP53
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_NP54
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_NP55
N3_Bunpou_Try_Bai_06_A_NP56
N3_Bunpou_Try_Bai_06_B_Chou-Dokkai 里山について(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_06_B_NP57
N3_Bunpou_Try_Bai_06_B_NP58
N3_Bunpou_Try_Bai_06_B_NP59
N3_Bunpou_Try_Bai_06_B_NP60
N3_Bunpou_Try_Bai_06_B_NP61
N3_Bunpou_Try_Bai_06_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_Chou-Dokkai 不動産屋で (1)
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_NP62
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_NP63
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_NP64
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_NP65
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_NP66
N3_Bunpou_Try_Bai_07_A_NP67
N3_Bunpou_Try_Bai_07_B_Chou-Dokkai 不動産屋で (2)
N3_Bunpou_Try_Bai_07_B_NP68
N3_Bunpou_Try_Bai_07_B_NP69
N3_Bunpou_Try_Bai_07_B_NP70
N3_Bunpou_Try_Bai_07_B_NP71
N3_Bunpou_Try_Bai_07_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_Chou-Dokkai 就職の面接
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP72
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP73
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP74
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP75
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP76
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP77
N3_Bunpou_Try_Bai_08_A_NP78
N3_Bunpou_Try_Bai_08_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_09_A_Chou-Dokkai お花見(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_09_A_NP79
N3_Bunpou_Try_Bai_09_A_NP80
N3_Bunpou_Try_Bai_09_A_NP81
N3_Bunpou_Try_Bai_09_A_NP82
N3_Bunpou_Try_Bai_09_A_NP83
N3_Bunpou_Try_Bai_09_B_Chou-Dokkai お花見(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_09_B_NP84
N3_Bunpou_Try_Bai_09_B_NP85
N3_Bunpou_Try_Bai_09_B_NP86
N3_Bunpou_Try_Bai_09_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_Chou-Dokkai ゆきの選択(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP87
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP88
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP89
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP90
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP91
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP92
N3_Bunpou_Try_Bai_10_A_NP93
N3_Bunpou_Try_Bai_10_B_Chou-Dokkai ゆきの選択(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_10_B_NP94
N3_Bunpou_Try_Bai_10_B_NP95
N3_Bunpou_Try_Bai_10_B_NP96
N3_Bunpou_Try_Bai_10_B_NP97
N3_Bunpou_Try_Bai_10_B_NP98
N3_Bunpou_Try_Bai_10_Matome_mondai
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_Chou-Dokkai 友だちのお見舞い(1)
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP99
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP100
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP101
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP102
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP103
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP104
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP105
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_NP106
N3_Bunpou_Try_Bai_11_A_Chou-Dokkai 友だちのお見舞い(2)
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP107
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP108
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP109
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP110
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP111
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP112
N3_Bunpou_Try_Bai_11_B_NP113
N3_Bunpou_Try_Bai_11_Matome_mondai

BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.