Tra cứu

Trắc Nghiệm Tiếng Nhật

語彙・152日・パート2(レベルN2‐N3) 152 Ngày học từ vựng N2-N3 (Part 2) Bắt đầu làm 語彙・152日・パート1(レベルN2‐N3) 152 Ngày học từ vựng N2-N3 (Phần 1) Bắt đầu làm 語彙・152日・パート3(レベルN2‐N3) 152 Ngày học từ vựng N2-N3 (Phần 3) Bắt đầu làm 語彙・152日・パート4(レベルN2‐N3) 152 Ngày học từ vựng N2-N3 (Phần 4) Bắt đầu làm 語彙・152日・パート5(レベルN2‐N3) 152 Ngày học từ vựng N2-N3 (Phần 5) Bắt đầu làm 語彙・152日・FULL(レベルN2‐N3) 152 Ngày học từ vựng N2-N3 (Full) Bắt đầu làm
漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 1) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 4) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 3) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 2) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 5) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 6) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 7) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 8) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 9) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 10) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 11) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 12) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 13) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 14) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 15) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 16) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 17) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 18) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 19) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 20) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 1 - 10) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 11 - 20) Bắt đầu làm 漢字(初・中級) Hán Tự 800 (Trang 1 - 20) Bắt đầu làm
N1 - 漢字読み & 表記 Trắc Nghiệm: Hán Tự <=> Hiragana Bắt đầu làm N1 - 文法形式の判断 Trắc nghiệm: Ngữ pháp Bắt đầu làm N1 - 言い換え類義 & 用法 Trắc nghiệm: Tìm câu đồng nghĩa, từ đồng nghĩa, giải thích từ Bắt đầu làm N1 - 文の組み立て Trắc nghiệm: Sắp xếp từ thành câu đúng Bắt đầu làm 語彙・JLPT・パート2 (N1-N2) Trắc Nghiệm Từ Vựng cấp độ N1-N2 (Phần 2) Bắt đầu làm 文法・JLPT・パート2 (N1-N2) Trắc Nghiệm Ngữ pháp cấp độ N1-N2 (Phần 2) Bắt đầu làm
N2 - 漢字読み & 表記 Trắc Nghiệm: Hán Tự <=> Hiragana Bắt đầu làm N2 - 文法形式の判断 Trắc nghiệm: Ngữ pháp Bắt đầu làm N2 - 文脈規定 Trắc nghiệm: Chọn từ thích hợp điền vào ô trống (tango) Bắt đầu làm N2 - 言い換え類義 & 用法 Trắc nghiệm: Tìm câu đồng nghĩa, từ đồng nghĩa, giải thích từ Bắt đầu làm N2 - 文の組み立て Trắc nghiệm: Sắp xếp từ thành câu đúng Bắt đầu làm 語彙・JLPT・パート1 (N1-N2) Trắc Nghiệm Từ Vựng cấp độ N1-N2 (Phần 1) Bắt đầu làm 文法・JLPT・パート1 (N1-N2) Trắc Nghiệm Ngữ pháp cấp độ N1-N2 (Phần 1) Bắt đầu làm
N3 - 漢字読み & 表記 Trắc Nghiệm: Hán Tự <=> Hiragana Bắt đầu làm N3 - 文法形式の判断 Trắc nghiệm: Ngữ pháp Bắt đầu làm N3 - 文脈規定 Trắc nghiệm: Chọn từ thích hợp điền vào ô trống (tango) Bắt đầu làm N3 - 言い換え類義 & 用法 Trắc nghiệm: Tìm câu đồng nghĩa, từ đồng nghĩa, giải thích từ Bắt đầu làm N3 - 文の組み立て Trắc nghiệm: Sắp xếp từ thành câu đúng Bắt đầu làm 語彙・JLPT・パート1 (N2-N3) Trắc Nghiệm Từ Vựng cấp độ N2-N3 (Phần 1) Bắt đầu làm 語彙・JLPT・パート2 (N2-N3) Trắc Nghiệm Từ Vựng cấp độ N2-N3 (Phần 2) Bắt đầu làm 文法・JLPT・パート1 (N2-N3) Trắc Nghiệm Ngữ pháp cấp độ N2-N3 (Phần 1) Bắt đầu làm 文法・JLPT・パート2 (N2-N3) Trắc Nghiệm Ngữ pháp cấp độ N2-N3 (Phần 2) Bắt đầu làm
N4 - 漢字読み & 表記 Trắc Nghiệm: Hán Tự <=> Hiragana Bắt đầu làm N4 - 文法形式の判断 Trắc nghiệm: Ngữ pháp Bắt đầu làm N4 - 文脈規定 Trắc nghiệm: Chọn từ thích hợp điền vào ô trống (tango) Bắt đầu làm N4 - 言い換え類義 & 用法 Trắc nghiệm: Tìm câu đồng nghĩa, từ đồng nghĩa, giải thích từ Bắt đầu làm N4 - 文の組み立て Trắc nghiệm: Sắp xếp từ thành câu đúng Bắt đầu làm 語彙・JLPT・パート1 (N4-N5) Trắc Nghiệm Từ Vựng cấp độ N4-N5 (Phần 1) Bắt đầu làm 語彙・JLPT・パート2 (N4-N5) Trắc Nghiệm Từ Vựng cấp độ N4-N5 (Phần 2) Bắt đầu làm 文法・JLPT・パート1 (N4-N5) Trắc Nghiệm Ngữ pháp cấp độ N4-N5 (Phần 1) Bắt đầu làm 文法・JLPT・パート2 (N4-N5) Trắc Nghiệm Ngữ pháp cấp độ N4-N5 (Phần 2) Bắt đầu làm
N5 - 漢字読み & 表記 Trắc Nghiệm: Hán Tự <=> Hiragana Bắt đầu làm N5 - 文法形式の判断 Trắc nghiệm: Ngữ pháp Bắt đầu làm N5 - 文脈規定 Trắc nghiệm: Chọn từ thích hợp điền vào ô trống (tango) Bắt đầu làm N5 - 言い換え類義 & 用法 Trắc nghiệm: Tìm câu đồng nghĩa, từ đồng nghĩa, giải thích từ Bắt đầu làm N5 - 文の組み立て Trắc nghiệm: Sắp xếp từ thành câu đúng Bắt đầu làm
文字初級・600問 Trắc nghiệm Từ Vựng - Hán Tự N4&N5 Bắt đầu làm 文字中級・600問 Trắc nghiệm Từ Vựng - Hán Tự N2&N3 Bắt đầu làm 文字上級・600問 Trắc nghiệm Từ Vựng - Hán Tự N1&N2 Bắt đầu làm
Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 1-10) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 11-20) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 21-30) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 31-40) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 41-50) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 1-25) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 26-50) Bắt đầu làm Minna (語彙ー漢字) Giáo trình Minnano Nihongo (Bài 1-50) Bắt đầu làm

Giới thiệu chương trình trắc nghiệm

 

Học từ vựng, hán tự, cách sử dụng từ hoặc các mẫu ngữ pháp rất cần thiết trong việc học tiếng Nhật; có vốn từ, nắm bắt ngữ pháp thì các bạn sẽ dễ dàng hơn trong phát triển kỹ năng hội thoại, nghe-đọc các tài liệu tiếng Nhật. ngoài phương pháp học truyền thống thông qua giấy bút, đọc lặp lại nhiều lần; Website giới thiệu phương pháp học thông qua việc làm các trắc nghiệm.

Phần trắc nghiệm này Website phân làm nhiều cấp độ, trong mỗi cấp độ có các dạng bài kiểm tra khác nhau, ngoài ra còn có các bài trắc nghiệm song song với giáo trình trong chương trình học sơ cấp - trung cấp.

Trong quá trình làm bài, bạn có thể xem lại các bài dịch, sử dụng chức năng tra từ vựng, tra hán tự, tra ngữ pháp của website; tần suất gặp các từ vựng, hán tự, ngữ pháp càng nhiều thì càng giúp ích các bạn trong việc ghi nhớ từ vựng, hán tự, ngữ pháp.

Nội dung:

 

1. Phần trắc nghiệm N1 - N2 - N3 - N4 - N5: Bài trắc nghiệm bám sát nội dung kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế JLPT, phân theo từng cấp độ.

2. Phần trắc nghiệm sơ cấp: Bài trắc nghiệm từ vựng - hán tự - ngữ pháp theo giáo trình Minnano Nihongo, giúp học viên ôn luyện từ vựng trong quá trình học sơ cấp.

3. Phần trắc nghiệm Trung cấp: Bài trắc nghiệm giúp học viên ôn luyện từ vựng - hán tự - ngữ pháp, các bài trắc nghiệm được sắp xếp theo nhóm chủ đề và cấp độ khó tăng dần.

 

Chú ý: Phần trắc nghiệm Free. Trong một số trường hợp gặp sự cố về đường truyền chúng tôi ưu tiên phần này cho các thành viên VIP.

Các hoạt động:

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.